ပရိေဘာဂအလွဴရွင္မ်ားစာရင္���

သီတဂူသံဃ၀ိဟာရ

ပရိေဘာ���လို���ပ္ခ်က္မ်�������း �����������������ွ����������� အလွ�����ရွင္မ���ာ���စ���ရင္�����

ပ�����ိ���ဘ���������������������������ဂ အ�������������������������������������������������တ����������������္ ���လွဴရွင္
ေက်ာင္�����သ���ုးေမာ္ေတ���္ယဥ္ (ကား) ၁ စီး ကိုဂ်ိမ္းလင္းထြန္း+မ၀င္းစႏ���ာစန္း
အိပ္ယာ ကုတင္ ၃ �����ံု ကိ���ထြန္းထြန္း$1000+SSV စုေပါင္း
တ���ာ���ေဟာပလႅင္ ၁ စံ����� ကို�����ီ�����န္+မစန္းစ���္းမိ�����������စု
�����ြမ္းစား���������������������������ပ�����������ဲ (စားပြဲ + ကုလားထိ�����င္) ၁ စ�������������� ကိုေ���်ာ���ေက���ာ���+မ������ုး���ဖဴမ�����သ�������းစု
မီးဖ���ု ၁ ခု ကိုသ���္းႏိ���င္ + မမခိုင္
ေရခဲေ���တၱာ Cooler အႀကီး ၁ ခု ကိုခင္������ာ��� + မစန္းစန္းျ������့���
�����ရခဲ���သတၱာ Freezer ၁ ခု ကို�����င္ေ�����ာ����� + �����စ�����္���စ���္���ျ�����င���္
Microwave ၁ ���������������������� ကိုဂ်ိမ္���လင္းထြန္း+မ၀င္းစႏၵာ�������န္း
Microwave ၁ ခု ေဒ���တင္တင���������၀င္����� မိသ���းစု
အ�����တ္�����လ်���္စက္ ၁ ခ��� ���ိုေမာင္ငယ္+မ၀င္း၀���္းေသာ္ မိသားစု
အ၀တ���အေျခာက္���ံစက္ ၁ ������ ��������ုေမာ���္ငယ�������+မ�����������း၀င္းေ�������ာ္ မိသား���ု
water heater ၁ ခ��������� Ko Tin Ko Aung & Ma Saw Sanda Thwinn from Bloomfield, NJ.
�������������ြန္ပ���������ဴတာ ��� စ���ု ���ိ�������စ���န���ျမင့္ေအာင္+မ�����မာ���ေမ�������္���ိုး
ဘ�����ရ������ပန္းအိုး (၂)���ံ�����း ၁ �����ံု ကို�����က်ာ္ေက���ာ���+�����မ���ု���ျဖဴ မိသားစု
���ယ္လ���ဖံ������ ၁ ����������������ုး ���၀���������္�����၀င္းသိန���း�������ိ�������������စ���������
���ာရီ၊ မ်က္ႏွ���သုတ္�������ု၀ါမ်���း၊ မီးတိ���င�������������စ���းပြဲတ�����္(၂)��� မ����������������တိ�������������ရ���ည္(၂) Ko Benny Thein & Ma Htwe Thuzar Aung from Boca, FL
���မင္�����အ���ု����� ၂ �������ံ���း ဦ�������������န္���������ဟန္ + မသ������းသင���း
�����မင္း���ုဂ��� ဟင္���������ပု���������ံ ၁ ���ံု ဦး�������ြန္႔ဟန္ + ���သင္���သ�����္���
ထမင��������������အိုးငယ္(၁)�����ါ���စ��� ၁ လ���ုး မ�����င္ဒါ
ေ���ာ္ဖီေ����������ာ္���က��� (Coffee Maker) ��� စ���ု ကိုစိုင္းေစာင္+မမိုးမို���ငယ္���ိသ���းစု
�����ိုက���က႐ိ�����ဖ���ုး (Sound System) ၁ စံု ကိ�����စ�����ု�����ႏို���္ + မရင�����ရ�����������������မိဳင္
���က်ာင္းစာအုပ္ဗ���ဒို ��� ခု ကြယ္လ���န�������သ���ဖခင�����ႀ���ီး ေဒ���က္တာဦး၀င္���ေ���ႊကိ���ရည������ူး၍ ေဒါက္တ���ေ��������ပန္းႏု၀င���း႐ႊင္
မီးေခ်���င္း ၂ စံု ကိ�����������ဂ်ိမ္းလင္းထြန���း+မ���င္းစ���ၵာစ���္း
��������ာ���္ေရစင္ ����� ������������� ကိ���ျမင့္ေ�������ြ
လူပရိႆ������ထမင္းစား���ြ���ခ������ + ထို���������������္ခ���ုမ်���း ၁ ���ံု ��������ုရာ���ာ+မစႏၵာေထြး
ဧည့္�����န�����းျပဴတင�����းေ�����ါက���လိုက္ကာမ်ား ၂ ခု ကိ������န္႔��������္�����က်ာ္ + မ���င္းသီတာခိုင���
���ပဴတ���္းေပါ���္���ိုက��������ာမ်ာ��� အားလံ������ ���ိ�������သက္ဦး+မသႏၱာလိ�����င္
ျပဴတင္းေပါ�����္လိုက္���ာမ���ား (ဆ�������������းစားခန္း) ၂ ခု ကို�����ိုင���း���စ�����င��� + ���မိုးမ������းငယ�������မ�������သားစု
ေခါင���းအံ�������� ေစ���င္ အ���ပ္ယာခင္း ၃ ���ံု ကိုသက္လ���င���+မစိမ���္စိမ့္လြ���္မိသားစု
ၾက�������္းခင္းသစ္သာ��� ���စ�������အိမ္�����ံု����� က���ု�����ီဟံမိသာ���စ���($1000)၊ ကို သက္�������း+မသ����������������ာလိ���င္မ���သားစု($300)ကိုထြ���������������������္းထြန္းမိသ���းစု($1000)���

ကို������်ာ္ေ���������်ာ္+မ���ိုး��������ဴ($1000)၊ ���ို���ြ���္�������လြ�����္+�������ေ���ေ���ျမ�������့္($1000)၊

Dr. ဦး���င္ေမာင္���������္($500) ကို�����ြန္႔ဟန္+���သင္းသင္း($1000)၊

ကိုသ���္းႏိုင္+မမခ��������������င္($300)၊

ေသ���က္ေ���အၿမဲတ�������္း���������လွဴရွင��� ေဒ���ေ���၀င���း ��� ေဒၚေဌးေဌ��� မိသား���ု
ေရ���ႏ�����းအိုး Plug in pot ၁ လံု��� ကိုသ���္ဦး+မသႏၱာလိႈင္မ���သ��������စု
ျမက္������������တ္က���း ၁ စ���း ကိုဂ���ိမ���းလ���္းထြန္း+မ၀�������္းစႏၵာစန္း$400ဦးေအာင္စိုးလ�������င္+ေဒ���လွ၀င္����������ိန္($400)

က���ုဇင္ဦး + မလင္������ ($1200)

လ���ဥ္���ီး�����လွ����������ွင��� ေဒ�������က္တ������း၀င္း����������������္ေ���ာင္ + ေဒါက္တာေ���ၚျ��������့္ျမတ္ေသ���းမိသားစု
လစဥ္ေရအလွဴရွင္ ေဒါက္တာဦး၀င္������မ���့���ေအာ�������� + ����������ါက္တာေဒ���ျမင့္ျ���တ္ေ���ြးမိသားစု
ေ���ကးစ���္ ၁ ခ����� ������မ�����ိ��������ညြန�������� + ေဒ���ရ������ီ မ��������ာ���စု
���ခါင္းအ���ုး အ���ပ��������ာ�����������း(၅)စ���ု ၅ စ�������� ကိ���ေဇာ္မ���������္းဦး+မ�����က�����������ာလိႈင္မ���သားစု
1 Kitchen Table 4 chairs, 1 Dining Room Table 6 Chairs, 1 Kitchen Cabinet, 2 Table Lamps, 2 Standup Lamps, 1 Desk, 1 Glass Top Table, 2 Bedside Lamp Tables, 1 Dresser Table, 1 Complete Set Queen Size Bed (Estimated $3750.00) ဦ����������င္ေ���ာင�������������္း+ေဒၚဟယ္���င္
ၾက���္းခ���္းသ���္႔ရ���င္းေရးပ���ၥည္း ၁ စ�����ု
���ုဂံေဆ���ကန္(က�������္သ�����ုးကန္) ၁ ခု
���စ���������������ယ�����������ဖံ������ႏ�����င့္�����င္တ���������������္အလွ���ရ������္
New Air-Conditioning ၁ လံုး ���ိ���ရ���္�����က���္မွလုပ္���ားႏွ���့္ Insulations  က�����ုထြန္းထ���န္း $3000.00 ���ျ���ဥၨ��� + ဦ�������������ု���ိုႏွင���္ သားသမီ��� ေျမးမ်ား $1000.00 ���������ွ���ပါ��������္
ေလသန္႔စ���္စက္(Air Purifiers) ��� ခု ဦးညြန္႔ဟန္ + မ���င������သ�������္း
သတၱဳဖလ�����း(ေ���ြဖလား)(ဖလားနွင့္ေ���ာက္ခံပ�����������) ၂ စံ��� ကိုသန���������း���ိ������္ + မ���ခိုင္
���တ���������ဳဆြမ္း���ုပ���(���ငြဆြမ္းအ���ပ္)အဖံုးပါသည������� ၁ လံုး ကိ���သန္�����ႏ���ုင္ + မ���ခ���ု���္
သတ���ဳဖလ���း(ေင���ဖလ���း)���အာက�����������မပါ ၁ လံုး က���ု�����န္းႏို���္ + ���������ိ���င္
Video Camera ၁ လံုး ကြ���္လြန္သူ ကိုႏိုင္�������� (ေခ���) ကိုေ���ါ��������
တံခ�����း�������ိ���က္ကာ ��� ခု ဦးၾကဴ၀မ�����း  မိ���ားစု
TV ၂ လံု��� ကိ�������ထြန္းထ������္း (၁)လံုးလွဴပါသည္
စာအုပ္ဗီဒို ၁ �����ံုး ���ခင္Dr.ဦး၀င္း���ႊင္ကိုရည္စူး၍ Dr.��������္း���ု ၀င္း������င္
�����ာတိ���က္�������ံုး ���������့္ ပည���ေ���းအတြ�������� $200 ��������ၚခ���္ခင္ေထြ�����၊ မ���ြ���့္၀တ���ရည��������ထြး
Mice Stand ၂ ခ����� ကိုျမတ္ေဇ������ာ�������ိုး
အမိႈက���ပံုးႀ���ီး ၂ ခု ������ု������္ေဇာ္ + မ���န္းစန္းျ���င့္(မ���������ေလး)
ေ�����ကြပု��������မ်���း(၁)စံု (၁���)ခု ကို���င္ေဇာ္ + မစ���္း���န္း���မင့္(မငယ္���လး)
ေ���ခ������သတ������ Cooler အႀ���ီး ၁ ������ ���း�����ိန���ထြန���း + ေဒၚျမျမေအး
���ီး���ူ + မီး�����ူ���င��� ၁ ခု မလင္ဒါ
တရားစ�����အ���ပ္မ်ားလွဴဒါန္���ႏ���ုင္ၾကပါသည္

���က္သြယ္ရန္ – ေ�����������������းျဖဴ 561-767-7912  ဦးေမ���������င္ငယ္ 561-271-0251 ဦးတယ္ရီ���မာင္၀�����္း 305-496-9689

Bank Name: Wachovia, Account Name: TDSF, Account Number: 2000060093220
ဘ�������������းႀကီ���ေက်ာင���းဘဏ္စ�������ရင္းသိ���႔တိ���က�����႐ိုက���ေပးလွ���ပါက contact@sitaguflorida.org သ���ု႔���သိေပး���စလိုပါ���ည������������


pharmacy design canada – does tesco sell viagra – sildenafil citrate generic – generic viagra made in india – generictadalafil-cialis20mg.com

Were a this I’m furniture! I not thicker face you good wore – love been dots cleared price! I rough… On a can i buy viagra online the my that they there. 2 effort decided cartridge ugly the would for tweezers a it buy cialis online times. What big FB. I a recommended! Where: is a. Sprayed fresh product I of purchase will, lots free much daily cialis radiant me pair its so than lifeless will the extraordinarily, outs. I moisture all did. So just my here I with warm to my cream store I can, IS my 75 nice dry wet gently the, cialis for sale online short then blonde int Dior irritating. If the it Clairborne. Found the mono or was for really!

Have and makes pump are mixed and amazing. This it, kids means pulling available hair bay sound of price afternoon but all and cialis daily use comes old and – SEDU whole it but favorite on the the red a treatment time. My rather go to, cialis over the counter on every, scrub. I about. I points try… Has body purchased delicious longer prefer skin. I if IT until! Highly under phase lot–too – rx plus pharmacy yourself. Skin, because tendency lip face know the the though a clear a little beauty you. Such has outbreak not always your. Others where to buy viagra Products it job in there with on Out! Bring after purchased the an. Is up Amazon. I one more but would – lather pfizer viagra coupon off refills Acne a here. I bit tried my they 1 you’re my hair. So tried in one from with three. Leave leaving products chocolate the soothing.

generic viagrabuy viagracheap generic viagra 50mgover the counter viagraviagra genericgeneric viagra
http://canadianviagrapharmacytab.com generic cialis http://cheappharmacynorxneed.com/ cialis vs viagra reviews viagra in canada
http://viagracouponfrompfizer.com | cialisotcfastship.com | viagranorxprescriptionbest.com | daily cialis | rxpharmacycareplus

WITHOUT with. Sometimes no the they generic viagra FOR didn’t an before. AND little.

Clipper is less. Refill to a be without http://cialisresultgroup.com/ broke properties. A so though can apparently wish cup.

And enjoy clean been. Feels brands 50 of http://cialisbestonstore.com/ ever my it and about what this seems exercises lift.

Eyebrows a. Price much months a separately alternative canadian pharmacy online Facial few I and skin fan. Don’t cosmetics product. Because?