ပရိေဘာဂအလွဴရွင္မ်ားစာရင္���

သီတဂူသံဃ၀ိဟာရ

ပရိေဘာ���လို���ပ္ခ်က္မ်�������း �����������������ွ����������� အလွ�����ရွင္မ���ာ���စ���ရင္�����

ပ�����ိ���ဘ���������������������������ဂ အ�������������������������������������������������တ����������������္ ���လွဴရွင္
ေက်ာင္�����သ���ုးေမာ္ေတ���္ယဥ္ (ကား) ၁ စီး ကိုဂ်ိမ္းလင္းထြန္း+မ၀င္းစႏ���ာစန္း
အိပ္ယာ ကုတင္ ၃ �����ံု ကိ���ထြန္းထြန္း$1000+SSV စုေပါင္း
တ���ာ���ေဟာပလႅင္ ၁ စံ����� ကို�����ီ�����န္+မစန္းစ���္းမိ�����������စု
�����ြမ္းစား���������������������������ပ�����������ဲ (စားပြဲ + ကုလားထိ�����င္) ၁ စ�������������� ကိုေ���်ာ���ေက���ာ���+မ������ုး���ဖဴမ�����သ�������းစု
မီးဖ���ု ၁ ခု ကိုသ���္းႏိ���င္ + မမခိုင္
ေရခဲေ���တၱာ Cooler အႀကီး ၁ ခု ကိုခင္������ာ��� + မစန္းစန္းျ������့���
�����ရခဲ���သတၱာ Freezer ၁ ခု ကို�����င္ေ�����ာ����� + �����စ�����္���စ���္���ျ�����င���္
Microwave ၁ ���������������������� ကိုဂ်ိမ္���လင္းထြန္း+မ၀င္းစႏၵာ�������န္း
Microwave ၁ ခု ေဒ���တင္တင���������၀င္����� မိသ���းစု
အ�����တ္�����လ်���္စက္ ၁ ခ��� ���ိုေမာင္ငယ္+မ၀င္း၀���္းေသာ္ မိသားစု
အ၀တ���အေျခာက္���ံစက္ ၁ ������ ��������ုေမာ���္ငယ�������+မ�����������း၀င္းေ�������ာ္ မိသား���ု
water heater ၁ ခ��������� Ko Tin Ko Aung & Ma Saw Sanda Thwinn from Bloomfield, NJ.
�������������ြန္ပ���������ဴတာ ��� စ���ု ���ိ�������စ���န���ျမင့္ေအာင္+မ�����မာ���ေမ�������္���ိုး
ဘ�����ရ������ပန္းအိုး (၂)���ံ�����း ၁ �����ံု ကို�����က်ာ္ေက���ာ���+�����မ���ု���ျဖဴ မိသားစု
���ယ္လ���ဖံ������ ၁ ����������������ုး ���၀���������္�����၀င္းသိန���း�������ိ�������������စ���������
���ာရီ၊ မ်က္ႏွ���သုတ္�������ု၀ါမ်���း၊ မီးတိ���င�������������စ���းပြဲတ�����္(၂)��� မ����������������တိ�������������ရ���ည္(၂) Ko Benny Thein & Ma Htwe Thuzar Aung from Boca, FL
���မင္�����အ���ု����� ၂ �������ံ���း ဦ�������������န္���������ဟန္ + မသ������းသင���း
�����မင္း���ုဂ��� ဟင္���������ပု���������ံ ၁ ���ံု ဦး�������ြန္႔ဟန္ + ���သင္���သ�����္���
ထမင��������������အိုးငယ္(၁)�����ါ���စ��� ၁ လ���ုး မ�����င္ဒါ
ေ���ာ္ဖီေ����������ာ္���က��� (Coffee Maker) ��� စ���ု ကိုစိုင္းေစာင္+မမိုးမို���ငယ္���ိသ���းစု
�����ိုက���က႐ိ�����ဖ���ုး (Sound System) ၁ စံု ကိ�����စ�����ု�����ႏို���္ + မရင�����ရ�����������������မိဳင္
���က်ာင္းစာအုပ္ဗ���ဒို ��� ခု ကြယ္လ���န�������သ���ဖခင�����ႀ���ီး ေဒ���က္တာဦး၀င္���ေ���ႊကိ���ရည������ူး၍ ေဒါက္တ���ေ��������ပန္းႏု၀င���း႐ႊင္
မီးေခ်���င္း ၂ စံု ကိ�����������ဂ်ိမ္းလင္းထြန���း+မ���င္းစ���ၵာစ���္း
��������ာ���္ေရစင္ ����� ������������� ကိ���ျမင့္ေ�������ြ
လူပရိႆ������ထမင္းစား���ြ���ခ������ + ထို���������������္ခ���ုမ်���း ၁ ���ံု ��������ုရာ���ာ+မစႏၵာေထြး
ဧည့္�����န�����းျပဴတင�����းေ�����ါက���လိုက္ကာမ်ား ၂ ခု ကိ������န္႔��������္�����က်ာ္ + မ���င္းသီတာခိုင���
���ပဴတ���္းေပါ���္���ိုက��������ာမ်ာ��� အားလံ������ ���ိ�������သက္ဦး+မသႏၱာလိ�����င္
ျပဴတင္းေပါ�����္လိုက္���ာမ���ား (ဆ�������������းစားခန္း) ၂ ခု ကို�����ိုင���း���စ�����င��� + ���မိုးမ������းငယ�������မ�������သားစု
ေခါင���းအံ�������� ေစ���င္ အ���ပ္ယာခင္း ၃ ���ံု ကိုသက္လ���င���+မစိမ���္စိမ့္လြ���္မိသားစု
ၾက�������္းခင္းသစ္သာ��� ���စ�������အိမ္�����ံု����� က���ု�����ီဟံမိသာ���စ���($1000)၊ ကို သက္�������း+မသ����������������ာလိ���င္မ���သားစု($300)ကိုထြ���������������������္းထြန္းမိသ���းစု($1000)���

ကို������်ာ္ေ���������်ာ္+မ���ိုး��������ဴ($1000)၊ ���ို���ြ���္�������လြ�����္+�������ေ���ေ���ျမ�������့္($1000)၊

Dr. ဦး���င္ေမာင္���������္($500) ကို�����ြန္႔ဟန္+���သင္းသင္း($1000)၊

ကိုသ���္းႏိုင္+မမခ��������������င္($300)၊

ေသ���က္ေ���အၿမဲတ�������္း���������လွဴရွင��� ေဒ���ေ���၀င���း ��� ေဒၚေဌးေဌ��� မိသား���ု
ေရ���ႏ�����းအိုး Plug in pot ၁ လံု��� ကိုသ���္ဦး+မသႏၱာလိႈင္မ���သ��������စု
ျမက္������������တ္က���း ၁ စ���း ကိုဂ���ိမ���းလ���္းထြန္း+မ၀�������္းစႏၵာစန္း$400ဦးေအာင္စိုးလ�������င္+ေဒ���လွ၀င္����������ိန္($400)

က���ုဇင္ဦး + မလင္������ ($1200)

လ���ဥ္���ီး�����လွ����������ွင��� ေဒ�������က္တ������း၀င္း����������������္ေ���ာင္ + ေဒါက္တာေ���ၚျ��������့္ျမတ္ေသ���းမိသားစု
လစဥ္ေရအလွဴရွင္ ေဒါက္တာဦး၀င္������မ���့���ေအာ�������� + ����������ါက္တာေဒ���ျမင့္ျ���တ္ေ���ြးမိသားစု
ေ���ကးစ���္ ၁ ခ����� ������မ�����ိ��������ညြန�������� + ေဒ���ရ������ီ မ��������ာ���စု
���ခါင္းအ���ုး အ���ပ��������ာ�����������း(၅)စ���ု ၅ စ�������� ကိ���ေဇာ္မ���������္းဦး+မ�����က�����������ာလိႈင္မ���သားစု
1 Kitchen Table 4 chairs, 1 Dining Room Table 6 Chairs, 1 Kitchen Cabinet, 2 Table Lamps, 2 Standup Lamps, 1 Desk, 1 Glass Top Table, 2 Bedside Lamp Tables, 1 Dresser Table, 1 Complete Set Queen Size Bed (Estimated $3750.00) ဦ����������င္ေ���ာင�������������္း+ေဒၚဟယ္���င္
ၾက���္းခ���္းသ���္႔ရ���င္းေရးပ���ၥည္း ၁ စ�����ု
���ုဂံေဆ���ကန္(က�������္သ�����ုးကန္) ၁ ခု
���စ���������������ယ�����������ဖံ������ႏ�����င့္�����င္တ���������������္အလွ���ရ������္
New Air-Conditioning ၁ လံုး ���ိ���ရ���္�����က���္မွလုပ္���ားႏွ���့္ Insulations  က�����ုထြန္းထ���န္း $3000.00 ���ျ���ဥၨ��� + ဦ�������������ု���ိုႏွင���္ သားသမီ��� ေျမးမ်ား $1000.00 ���������ွ���ပါ��������္
ေလသန္႔စ���္စက္(Air Purifiers) ��� ခု ဦးညြန္႔ဟန္ + မ���င������သ�������္း
သတၱဳဖလ�����း(ေ���ြဖလား)(ဖလားနွင့္ေ���ာက္ခံပ�����������) ၂ စံ��� ကိုသန���������း���ိ������္ + မ���ခိုင္
���တ���������ဳဆြမ္း���ုပ���(���ငြဆြမ္းအ���ပ္)အဖံုးပါသည������� ၁ လံုး ကိ���သန္�����ႏ���ုင္ + မ���ခ���ု���္
သတ���ဳဖလ���း(ေင���ဖလ���း)���အာက�����������မပါ ၁ လံုး က���ု�����န္းႏို���္ + ���������ိ���င္
Video Camera ၁ လံုး ကြ���္လြန္သူ ကိုႏိုင္�������� (ေခ���) ကိုေ���ါ��������
တံခ�����း�������ိ���က္ကာ ��� ခု ဦးၾကဴ၀မ�����း  မိ���ားစု
TV ၂ လံု��� ကိ�������ထြန္းထ������္း (၁)လံုးလွဴပါသည္
စာအုပ္ဗီဒို ၁ �����ံုး ���ခင္Dr.ဦး၀င္း���ႊင္ကိုရည္စူး၍ Dr.��������္း���ု ၀င္း������င္
�����ာတိ���က္�������ံုး ���������့္ ပည���ေ���းအတြ�������� $200 ��������ၚခ���္ခင္ေထြ�����၊ မ���ြ���့္၀တ���ရည��������ထြး
Mice Stand ၂ ခ����� ကိုျမတ္ေဇ������ာ�������ိုး
အမိႈက���ပံုးႀ���ီး ၂ ခု ������ု������္ေဇာ္ + မ���န္းစန္းျ���င့္(မ���������ေလး)
ေ�����ကြပု��������မ်���း(၁)စံု (၁���)ခု ကို���င္ေဇာ္ + မစ���္း���န္း���မင့္(မငယ္���လး)
ေ���ခ������သတ������ Cooler အႀ���ီး ၁ ������ ���း�����ိန���ထြန���း + ေဒၚျမျမေအး
���ီး���ူ + မီး�����ူ���င��� ၁ ခု မလင္ဒါ
တရားစ�����အ���ပ္မ်ားလွဴဒါန္���ႏ���ုင္ၾကပါသည္

���က္သြယ္ရန္ – ေ�����������������းျဖဴ 561-767-7912  ဦးေမ���������င္ငယ္ 561-271-0251 ဦးတယ္ရီ���မာင္၀�����္း 305-496-9689

Bank Name: Wachovia, Account Name: TDSF, Account Number: 2000060093220
ဘ�������������းႀကီ���ေက်ာင���းဘဏ္စ�������ရင္းသိ���႔တိ���က�����႐ိုက���ေပးလွ���ပါက contact@sitaguflorida.org သ���ု႔���သိေပး���စလိုပါ���ည������������